Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

kompetensutveckling

Kompetensutveckling och förmågan att anpassa och utveckla medarbetarnas kompetens blir allt starkare förknippat med framgångsrikt företagande. Hur kan du och dina medarbetare ligga i framkant för att stärka er konkurrenskraft i ett allt tuffare affärsklimat?

Det blir allt tydligare att medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling kommer att vara avgörande för många företag framöver. Att utveckla sina medarbetare blir allt mer nödvändigt för företagen ur flera perspektiv, dels för att öka företagets effektivitet och produktivitet, men också för att vara attraktiv som arbetsgivare. De företag som har varit mest framgångsrika i fråga om konkurrenskraft är också de som har satsat på företagets unika kapacitet att organisera, använda och utveckla sin personal.

Enligt en studie från Nutek har de företag som i större omfattning satsar på kompetensutveckling mer än 50 procent högre lönsamhet, och 8 procent högre produktivitet, jämfört med företag som inte satsar på utbildning. I rapporten Företag i förändring – Lärandestrategier för ökad konkurrenskraft (oktober 2000) konstaterar också Nutek att det finns en stor potential för ökat lärande genom satsningar på kompetensutveckling och därigenom förbättrad produktivitet och lönsam.

Även i Almegas rapport Turbodigitaliseringen tar jobben (2018) ges flera exempel på studier som bekräftar att investeringar i personalutbildning och kompetensutveckling leder till nytta både för företag och individer. På individnivå i form av ökat yrkeskunnande, bättre möjlighet att utföra nya arbetsuppgifter och intresse för utvecklingsarbete och på verksamhetsnivå i form av ökat kvalitetsmedvetande, förbättrade kundrelationer, ökad konkurrenskraft och ökad förändringsberedskap.

Kompetensfrågan är således avgörande för företagets innovationsförmåga och utvecklingskraft, men också för individens försörjning, hälsa och välbefinnande. Att ha välmående personal inom alla företagets projekt är en förutsättning för att företaget ska nå sina resultatmål. Bara med en motiverad personal kan ni ligga i framkant. Att satsa på kompetensutveckling skickar den viktiga signalen att du prioriterar din kompetenta personal.

Krav på utveckling är starkare från nya generationens medarbetare och satsningar på kompetens kommer att ge utdelning i form av bolagets positionering som en attraktiv arbetsgivare. Kompetensutveckling kräver dock engagemang, planering och noggrant förarbete för att få rätt utfall. Tänk därför igenom följande områden:

Sätt upp ett systematiskt utvecklingsarbete

Tänk igenom och planera hela utvecklingsprocessen ur ett långsiktigt perspektiv. Involvera och samtala med medarbetarna och kom fram till en gemensam bild av insatsen. Formulera mål och gör en tidsplan – Vilken eller vilka kompetenser saknas eller önskas, och på vilket sätt ligger det i linje med företagets mål? Vad är syftet med kompetensutvecklingen? Vad krävs för att kompetensutvecklingen ska bli möjlig och utbringa gott resultat? Sök efter potentiella utbildningar, workshops, föreläsningar eller erfarenhetsutbyten som leder åt rätt håll.

Skapa mervärde åt både medarbetare och kunder

Kompetensutveckling är nyckeln till att nå resultat såväl internt som externt. När anställda får möjlighet till lärande under arbetslivet och bredda eller fördjupa sin kompetens får även företagen och verksamheterna del av nya kunskaper som kan bidra till företagets utveckling och konkurrenskraft. Det är därför viktigt att analysera hur utvecklingen av dina medarbetare kan bringa affärsnytta och mervärde till kunder och intressenter.

Kompetensutveckla med målet att skapa en större helhetssyn

Det finns flera skäl till att företagen erbjuder och tillhandahåller kompetensutveckling till medarbetarna. Det främsta skälet är att stärka företagets konkurrenskraft och att bättre kunna möta kunders krav, det visar resultatet från Svenskt Näringslivs Företagarpanel 2019. Faktum är att ju mer tid och pengar du satsar på att kompetensutveckla dina medarbetare, desto större effekt kommer du att se på lång sikt. Med högre kompetens främjar du att dina medarbetare kommer att få en allt större helhetssyn på bolaget. Dessutom kommer de förmodligen kunna ta beslut som tidigare var svåra att våga ta.

Kompetensutveckla i rekryteringsfrågor

Rekryteringsfrågor är grunden för all utveckling. Många företag upplever stor brist på kompetens och har samtidigt svårt att rekrytera den kompetens som behövs. Rekryteringsenkäten 2018 pekar på en stor kompetensbrist – 69% av företagen hade försökt att rekrytera medarbetare, varav 72% av dess uppgav att det varit ganska eller mycket svårt. När företaget satsar på intern kompetensutveckling kommer det blir lättare att hantera även rekryteringsproblemen.

Kurspaket
Det ursprungliga priset var: 14,980.00 kr.Det nuvarande priset är: 9,995.00 kr.


Komplett chefsutbildning för att leda dig själv, verksamheten, enskilda medarbetare och teamet. För chefer eller blivande chefer oavsett bransch.

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv praktik
  Certifikat efter avslut

1,195.00 kr


Vanligaste begreppen och vad de säger om verksamhetens ekonomiska situation.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

995.00 kr


Engagera dina åhörare och säkra att ditt budskap når fram.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut